MJFSPM is accredited by NAAC

Mahatma Jyotiba Fule Shikshak Prashiksha Mahavidyalaya, Chomu, Jaipur Rajasthan is accredited by NAAC