aqar

Details of Academic  Session Wise AQAR Report

of Mahatma Jyotiba Fule Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya, Chomu Jaipur, Rajasthan

  

    Sr. No

Academic Session

View

      1

2017-18

Click here to View AQAR Report for the Academic Session 2017-18

      2

2018-19

Click here to View AQAR Report for the Academic Session 2018-19

3 2019-20

Click here to View AQAR Report for the Academic Session 2019-20